16070.jpg

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) przygotowałam dla Ciebie dokument, w którym znajdziesz istotne informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Chciałabym Cię poinformować, że autorem strony jest Paulina Janikowska - Mizera, zam. ul. Ostródzka 146c, 03-289 Warszawa.

W związku z prowadzoną przeze mnie stroną intenetową oraz sklepem przetwarzam między innymi następujące dane osobowe:


 • dane uczestników prowadzonych przeze mnie warsztatów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury VAT);
 • dane osób zainteresowanych zakupem PoPrawnej Lalki - wypełniajacych formularz na stronie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury VAT);
 • dane osób zainteresowanych PoPrawnymi Lekcjami - zgłaszających się przez formularz na stronie (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane osób kupujących e-booki (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, dane do faktury VAT);
 • dane osób współpracujących ze mną, w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu przeze mnie usług;
 • dane dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług.

W/w dane osobowe są zbierane m.in. podczas:

 • Przesłania zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres pjm@poprawnerodzicielstwo.pl;
 • składania zamówienia w sklepie;
 • wypełniania formularzy na stronie.

W związku z powyższym pragnę przekazać Tobie następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jestem ja: Paulina Janikowska-Mizera ul. Ostródzka 146C, 03-289 Warszawa.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Możesz się ze mną skontaktować:

 1. a) telefonicznie: 608 089 139;
 2. b) pod adresem e-mail: pjm@poprawnerodzicielstwo.pl ;
 3. c) pod adresem: ul. Ostródzka 146C, 03-289 Warszawa.

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przeze mnie usług, o których mowa na stronie.

W tym zakresie dysponowanie przeze mnie danymi osobowymi jest niezbędne:

 1. dla wykonania umów, których jesteśmy stronami;
 2. dla realizacji obowiązków nałożonych na mnie przez przepisy prawa;
 3. do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania przeze mnie danych osobowych, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Nie przetwarzam danych osobowych, jeżeli nie jestem w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych.

W przypadku świadczonych przeze mnie usług mamy do czynienia, zasadniczo, z poniżej wskazanymi podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

 1. a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania przeze mnie danych osobowych będzie występowała w sytuacji, gdy zawrę z Tobą umowę związaną z Twoim uczestnictwem w Warsztatach dla rodziców lub też z uczestnictwem Twojego dziecka w PoPrawnych Lekcjach, gdy zawrę z Tobą umowę sprzedaży PoPrawnej Lalki albo e-booka lub też gdy będę podejmowała na Twoje żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;
 2. b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. c) 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 4. d) 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych– przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na moje usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznaję w szczególności: kontakty biznesowe (przedstawienie informacji promocyjnych oraz ofert),  dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
 5. e) 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód – przesłanka ta dotyczy przypadków wyrażenia przez Ciebie dodatkowych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ode mnie newslettera, Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie do Ciebie wysyłany z taką częstotliwością, żeby zapewnić Tobie dostęp do aktualnych informacji o mojej ofercie i działalności oraz innych informacji dotyczących obszarów mojej działalności. Zwracam uwagę na to, że niezależnie od zgody na newsletter, jako administrator mogę mieć podstawę do przetwarzania Twoich danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z ppkt d) ). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania

 1. a) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;
 2. b) w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;
 3. c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć, w tym m.in. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.);
 4. d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona na ich przetwarzanie – do czasy wycofania przez Ciebie tej zgody.

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuję, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

JAKIM PODMIOTOM MOGĘ PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane m.in.:


 1. bankom, PayU S.A., która również jest Administratorem Danych Osobowych;
 2. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej;
 3. radcom prawnym, adwokatom –  świadczącym na moją rzecz usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
 4. firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny;
 5. wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
 6. kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;
 7. bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na Twoje wyraźne życzenie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Zasadniczo nie przekazuję danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informuję jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ TOBIE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZE MNIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Ciebie przekazane, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższych prawa skontaktuj się ze mną.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

Masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestanę przetwarzać Twoje dane w powyższych celach, co do których wyraziłaś/eś sprzeciw, chyba że wykażę istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz możliwość jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, jeśli cofniesz zgodę na otrzymywanie newslettera, ale nie złożysz sprzeciwu na podejmowanie przeze mnie działalności biznesowej, to nadal mogę mieć podstawę, żeby kontaktować się z Tobą w tym celu.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1) i 4), obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Informuję, że nie prowadzę zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

PLIKI COOKIES
Moja strona internetowa używa plików cookies. Każdy odwiedzający stronę może wyłączyć pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Korzystanie z mojej strony będzie nadal możliwe, z wyłaczeniem funkcji, które dla swojejgo działania potrzebują plików cookies.

© 2020 poprawnerodzicielstwo.pl. All Rights Reserved.